Training the Trainers: improving public awareness of snakebite risk and management in India – Bangor University ESRC Impact Acceleration Account

Training the Trainers: improving public awareness of snakebite risk and management in India

Cymraeg

Training the Trainers: improving public awareness of snakebite risk and management in India

Anita Malhotra - Training the Trainers: improving public awareness of snakebite risk and management in India

A Russell’s Viper in a rice field in India. Russell’s Viper is one of the ‘big four’ most dangerous snakes in India, and is widely considered to be the most dangerous snake in the world. Photo: Wolfgang Wuster.

Lead: Dr. Anita Malhotra, School of Biological Sciences

This is a Collaboration and Partnership Grant to co-produce a training programme in Bangalore, India, with the Gerry Martin Project conservation organisation. By taking a train-the-trainers approach, and through the development of a guide to venomous/non-venomous snakes, this training programme will enable ongoing training in risk management, behavioural changes, first aid treatment and snakebite emergency management.

The burden of snakebite deaths in India is largely borne by the rural poor, especially agricultural workers and labourers. These are also the least likely of potential victims seek hospital treatment because of the distance, inability to pay for treatment and entrenched beliefs in traditional healers. Rapid attendance at hospital and treatment with antivenom can turn a tragedy into a positive outcome.

‘Training the trainer’ workshops and the production of resources for use in follow-on training will enable snakebite rescuers to continue educating agricultural workers, labourers and the public with information that, if successfully implemented, will directly reduce the number deaths and long-term illnesses in the ‘snakebite capital of the world’ (India).

With rates of Indian mortality from venomous snakebites (not including long-term morbidity, which has a significant economic impact) as high as 6.5 deaths per 100,000 people, even a small reduction in deaths from snakebites will have a significant societal and economic impact.

This project is funded under the RCUK’s Global Challenges Research Fund initiative, a £1.5 billion fund announced by the UK Government to support research and impact that addresses the challenges faced by developing countries.

Partners/Collaborators:
The Gerry Martin Project – Bangalore, India (conservation)

 


Cymraeg

 

Hyfforddi’r Hyfforddwyr: gwella ymwybyddiaeth y cyhoedd o beryglon brathiadau neidr a’r dulliau o reoli hynny yn India

Arweinydd: Dr Anita Malhotra, Ysgol Gwyddorau Biolegol

Grant Cydweithio a Phartneriaeth yw hwn i gyd-gynhyrchu rhaglen o hyfforddiant yn Bangalore, India, gyda sefydliad cadwraeth The Gerry Martin Project. Trwy fynd ati i hyfforddi’r hyfforddwyr, a thrwy ddatblygu canllaw ynglŷn â nadroedd fenymig/anfenymig, bydd y rhaglen hyfforddiant hon yn galluogi cynnal hyfforddiant parhaus ynglŷn â rheoli risg, newid ymddygiad, triniaethau cymorth cyntaf a rheoli argyfyngau a achoswyd gan frathiadau neidr.

Tlodion cefn gwlad, yn enwedig gweithwyr a llafurwyr amaethyddol sy’n dioddef fwyaf o farwolaethau yn India o ganlyniad i frathiadau neidr. Y rhain hefyd yw’r lleiaf tebygol o blith dioddefwyr posibl i geisio triniaeth ysbyty oherwydd y pellter, eu hanallu i dalu am driniaeth a chred mewn iachawyr traddodiadol sydd wedi hen ymwreiddio. Gall mynd i ysbyty yn ddiymdroi a chael triniaeth gwrthfenwm droi trychineb yn ganlyniad cadarnhaol.

Bydd gweithdai ‘Hyfforddi’r hyfforddwr’ a chynhyrchu adnoddau i’w defnyddio mewn hyfforddiant dilynol yn galluogi achubwyr brathiadau neidr i barhau i addysgu gweithwyr amaethyddol, llafurwyr a’r cyhoedd a rhoi gwybodaeth iddynt a fydd, o roi hyn ar waith yn llwyddiannus, yn arwain at leihad uniongyrchol yn niferoedd y marwolaethau a’r salwch tymor hir ym mhrif ganolfan brathiadau neidr y byd, sef India.

Gan fod cyfraddau marwolaethau o ganlyniad i frathiadau nadroedd fenymig yn India (heb gynnwys morbidrwydd tymor hir sy’n cael effaith economaidd sylweddol) cyn uched â 6.5 marwolaeth fesul 100,000 o bobl, byddai hyd yn oed gostyngiad bach yn nifer y marwolaethau yn sgil brathiadau neidr yn cael effaith economaidd a chymdeithasol sylweddol.

Ariennir y prosiect hwn gan fenter Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang Cyngor Ymchwil y Deyrnas Unedig, cronfa £1.5 biliwn a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i gefnogi ymchwil ac effaith sy’n mynd i’r afael â’r heriau a wynebir gan wledydd sy’n datblygu.

Partneriaid/Cydweithwyr:
The Gerry Martin Project – Bangalore, India (cadwraeth)

Llun: Gwiber Pydew Bambŵ gan Uajith (Gwaith ei hun) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], trwy Wikimedia Commons.

 

Comments are closed.