rAdda – Bangor University ESRC Impact Acceleration Account

rAdda

Cymraeg >

rAdda

Collaboratively exploring the river Adda’s relationship with Bangor and its people

radda

Lead: Dr. Zoë Skoulding, School of English

Partners and Collaborators:
Ben Stammers
The Arts Council of Wales
Natural Resources Wales
Gwynedd Council
Gwynedd Archaeological Trust
Golau Media
Photo Imaging

rAdda is a collaborative art project that involves observing and thinking about the river and its relationship with the city. Through walks, performances, visual art and text, we are exploring the Adda as a connection between a disappearing past and a yet to be imagined future. Dr. Zoë Skoulding and artist Ben Stammers invite you to take part in this process throughout 2016.

As artists who have spent most of our lives in and around Bangor, we’re using the unseen river as a new perspective from which to look again at familiar places. Following the course of the Adda, and spending time in focused observation, we encounter themes such as exclusion and access, privatization of public space, the politics of modern labour, the relationship between town and university, the juxtaposition of large-scale development and homelessness, and the coexistence of people and urban wildlife.

Working in different media, we’re pursuing the river – tracing its course visually, sonically, and through research, consultation and imagination – from its source underneath Tesco’s roundabout, down to where it meets the sea in Bangor Harbour. We also want to gather thoughts, memories and imaginings from people who have lived or worked on the banks of the Adda, and to try and reflect the diversity of voices and languages heard in modern Bangor.

We want to respond creatively to the different aspects of urban ecology we come across as we follow the line of the invisible river through the centre of the city. These include construction, regeneration, neglect, decay, industry, community life, work and leisure, derelict churches and retail sprawl, civic and commercial structures, new cultural spaces, the particular and the generic, patterns and repetitions.

We hope the project will stimulate awareness of the combination of natural forces and man-made structures that make up the cityscape, and encourage an active, observant relationship with the city environment. By focusing on something invisible, we also hope to engage people’s imagination, and link to Bangor’s history and future.

The project will include:

 • gathering written, visual and audio material
 • interviews with local people
 • opportunities for people to respond to places along the Adda
 • a walk with members of the public
 • interactive workshops and discussions
 • multimedia performance

For more information and to participate in the rAdda events, please visit the rAdda website.

rAdda is part-funded by the Bangor University ESRC Impact Acceleration Account.

JPG RGB Large


Cymraeg

rAdda

Ymchwilio ar y cyd i berthynas Afon Adda gyda Bangor a’i phobl.

Arweinydd: Dr Zoë Skoulding, Ysgol y Saesneg

Partneriaethau a Chydweithwyr:

 • Ben Stammers
 • Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Cyngor Gwynedd
 • Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
 • Golau Media
 • Photo Imaging

Prosiect celf cydweithredol yw rAdda sy’n cynnwys arsylwi ar yr afon a meddwl amdani ac am ei pherthynas â’r ddinas. Trwy gyfrwng teithiau cerdded, perfformiadau, celf weledol a thestun ysgrifenedig, rydym yn ymchwilio i afon Adda fel cyswllt rhwng gorffennol sy’n diflannu a dyfodol sydd eto i’w ddychmygu. Mae Dr. Zoë Skoulding a’r artist Ben Stammers yn eich gwahodd i fod yn rhan o’r broses hon trwy gydol 2016.

Fel artistiaid sydd wedi treulio’r rhan fwyaf o’n bywydau ym Mangor a’r cyffiniau, rydym yn defnyddio’r afon anweledig fel persbectif newydd i edrych eto ar lefydd cyfarwydd. Wrth ddilyn cwrs afon Adda, a threulio amser yn sylwi arni mewn manylder, down wyneb yn wyneb â themâu megis allgáu a mynediad, preifateiddio mannau cyhoeddus, gwleidyddiaeth llafur modern, y berthynas rhwng y dref a’r brifysgol, cyfosodiad datblygiadau mawr a digartrefedd, a chydfodolaeth pobl a bywyd gwyllt trefol.

Drwy weithio mewn gwahanol gyfryngau, rydym yn mynd ar drywydd yr afon – gan olrhain ei chwrs â llygad, â sŵn, a thrwy ymchwil, ymgynghori a dychymyg – o’i tharddiad o dan gylchfan Tesco hyd at yr aber yn Harbwr Bangor. Rydym hefyd eisiau hel meddyliau, atgofion a dychymyg pobl sydd wedi byw a gweithio ar lannau afon Adda, a cheisio adlewyrchu amrywiaeth y lleisiau a’r ieithoedd sydd i’w clywed ym Mangor heddiw.

Mae arnom eisiau ymateb yn greadigol i agweddau gwahanol yr ecoleg drefol y down ar eu traws wrth inni ddilyn cwrs anweledig yr afon trwy ganol y ddinas. Mae’r rhain yn cynnwys adeiladu, adfywio, esgeulustod, dirywiad, diwydiant, bywyd cymunedol, gwaith a hamdden, eglwysi gwag ac ymlediad manwerthu, strwythurau dinesig a masnachol, mannau diwylliannol newydd, y penodol a’r cyffredinol, patrymau ac ailadrodd.

Gobeithiwn y bydd y prosiect yn ysgogi ymwybyddiaeth o’r cyfuniad o rymoedd naturiol a strwythurau o wneuthuriad dyn sydd yn ffurfio’r ddinaswedd, gan annog perthynas weithredol a sylwgar gydag amgylchedd y ddinas. Drwy ganolbwyntio ar rywbeth anweladwy, rydym hefyd yn gobeithio tanio dychymyg pobl, a gwneud cyswllt â hanes Bangor a’i dyfodol.

Bydd y project yn cynnwys:

Casglu deunydd ysgrifenedig, gweledol a sain.
Cyfweld â phobl leol.
Cyfleoedd i bobl ymateb i lefydd ar hyd afon Adda.
Taith gerdded gyda’r cyhoedd.
Gweithdai a thrafodaethau rhyngweithiol.

Am fwy o wybodaeth ac i gymryd rhan yn nigwyddiadau rAdda, ewch ar wefan rAdda.

Ariennir rAdda yn rhannol gan Gyfrif Cyflymu Effaith ESRC Prifysgol Bangor.

Comments are closed.