Mapping Food Poverty Experiences – Bangor University ESRC Impact Acceleration Account

Mapping Food Poverty Experiences

Cymraeg

Mapping Food Poverty Experiences

Providing an evidence base for political actions to address food povertyfood

Lead: Dr Eifiona Thomas Lane, School of Environment, Natural Resources and Geography

Co-I: Dr Hefin Gwilym, School of Social Sciences

This one-day knowledge exchange event on the 21st March 2016 brought local stakeholders together to take part in facilitated discussions and expert presentations on the subject of food poverty. Such activity is timely, given the rise in users of food banks across the UK. The KE event provided an evidence base for political actions to improve the delivery of services to reduce and address food poverty at a local level.

The dissemination of Bangor University PhD student David Beck’s Welsh food banks mapping system, Mapping the Growth of the Welsh Food Bank Landscape 1998-2015, further illustrated the worryingly growing trend into food bank dependence in Wales; and facilitated discourse into possible solutions. Through further discussions and events, the project provides opportunities to feed into local and national scale interventions, such as new policy formation.

Speakers included Hywel Williams, MP; and Dean Kathy Jones of the Bangor Cathedral.

Key stakeholders:

 


Cymraeg

 

Mapio Profiadau Tlodi Bwyd

food

Darparu sylfaen dystiolaeth ar gyfer gweithredu gwleidyddol i fynd i’r afael â thlodi bwyd

Arweinydd: Dr Eifiona Thomas Lane, Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth

Cyd-ymchwilydd: Dr Hefin Gwilym, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

Fe wnaeth y digwyddiad cyfnewid gwybodaeth undydd hwn ar 21 Mawrth 2016 ddod â budd-ddeiliaid lleol ynghyd i gymryd rhan mewn trafodaeth wedi’i hwyluso a chyflwyniadau arbenigol ar bwnc tlodi bwyd. Mae gweithgaredd o’r fath yn amserol, o ystyried y cynnydd mewn defnyddwyr banciau bwyd ledled y Deyrnas Unedig. Rhoddodd y digwyddiad Cyfnewid Gwybodaeth hwn sylfaen dystiolaeth ar gyfer gweithredu gwleidyddol i wella darparu gwasanaethau i ostwng tlodi bwyd ar lefel leol.

Dangosodd gwaith David Beck, myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Bangor, a fapiodd y system banciau bwyd, ymhellach y duedd gynyddol i ddibynnu ar fanciau bwyd yng Nghymru. Bu ei waith, Mapping the growth of the Welsh Food Bank Landscape 1998-2015, yn destun trafod ar atebion posibl i’r broblem. Trwy drafodaethau a digwyddiadau pellach, mae’r project yn rhoi cyfleoedd i fwydo i ymyriadau ar raddfa leol a chenedlaethol, megis llunio polisi newydd.

Roedd y siaradwyr yn cynnwys Hywel Williams, AS; a’r Deon Kathy Jones o Eglwys Gadeiriol Bangor.

Budd-ddeiliaid allweddol:

 

 

Comments are closed.