KiVa Bullying Prevention Seminar – Bangor University ESRC Impact Acceleration Account

KiVa Bullying Prevention Seminar

Cymraeg

KiVa Bullying Prevention Seminar

Training teachers in bullying prevention
kiva anti bullying

Lead: Prof Judy Hutchings, Centre for Evidence-Based Intervention, School of Psychology

Co-I: Prof Tracey Bywater, Children’s Early Intervention Trust / University of York

Collaborators
Early Intervention Wales Training Ltd
Children’s Early Intervention Trust
Prof. Christina Salmivalli, Turku University, Finland

End users
Policy makers
Primary schools
Education specialists

KiVa is a whole school programme and targets the behaviour of bystanders through class lessons. It also has clear and effective strategies for dealing with confirmed cases of bullying. Following strong results from a Finnish research trial, the Finnish Government then funded the roll-out of the programme across Finland, which is now delivered in 90 per cent of Finnish schools where it continues to demonstrate excellent outcomes.

The KiVa Bullying Prevention Seminar took place in January 2016 and featured a panel of teachers and head teachers from across Wales, who shared their experiences and outcomes of the programme. The seminar addressed policy makers, primary school staff and education specialists across Wales. Further training and support for teachers will take place during the summer 2016 for KiVa roll-out at the beginning of the school year in September 2016.

The KiVa Bullying Prevention Seminar was funded by the Bangor University ESRC Impact Acceleration Account (IAA).

 


Cymraeg

 

Seminar Atal Bwlio KiVa 

kiva anti bullying

Hyfforddi athrawon i atal bwlio

Arweinydd: Yr Athro Judy Hutchings, Canolfan Ymyrraeth Gynnar ar Sail Tystiolaeth, Ysgol Seicoleg

Cyd-ymchwilydd: Prof Tracey Bywater, Ymddiriedolaeth Ymyrraeth Cynnar Plant / Prifysgol York

Cydweithwyr
Early Intervention Wales Training Ltd
Ymddiriedolaeth Ymyrraeth Cynnar Plant
Christina Salmivalli, Prifysgol Turku, y Ffindir

Defnyddwyr y cynnyrch terfynol
Gwneuthurwyr polisi
Ysgolion Cynradd
Arbenigwyr addysg

Mae KiVa yn rhaglen ysgol-gyfan ac mae’n targedu ymddygiad gwylwyr sy’n bresennol drwy wersi yn y dosbarth. Mae ganddi hefyd strategaethau clir ac effeithiol ar gyfer delio gydag achosion pendant o fwlio. Yn dilyn canlyniadau cryfion o ymchwil Ffinnaidd, ariannodd Llywodraeth y Ffindir y rhaglen ar draws y wlad, rhaglen sydd bellach yn cael ei gweithredu yn 90% o ysgolion y Ffindir lle mae’n parhau i gynhyrchu canlyniadau rhagorol.

Cynhaliwyd Seminar Atal Bwlio KiVa yn Ionawr 2016 gyda phanel o athrawon a phrifathrawon o bob rhan o Gymru a fu’n rhannu eu profiadau a chanlyniadau’r rhaglen. Roedd y seminar wedi ei hanelu at wneuthurwyr polisi, staff ysgolion cynradd ac arbenigwyr addysg o bob rhan o Gymru. Rhoddir hyfforddiant a chefnogaeth bellach i athrawon yn ystod haf 2016 cyn dechrau gweithredu KiVA ddechrau’r flwyddyn ysgol ym Medi 2016.

Ariannwyd Seminar Atal Bwlio KiVa gan Gyfrif Cyflymu Effaith ESRC Prifysgol Bangor.

Comments are closed.