Global Challenges Research Fund Impact Grants – Bangor University ESRC Impact Acceleration Account

Global Challenges Research Fund Impact Grants

Cymraeg >

Global Challenges Research Fund Impact Grants

The ESRC recently awarded Bangor University with a Global Challenges Research Fund (GCRF) IAA grant for delivering impact in developing countries.

The Bangor University Impact Acceleration Account has funded the following six Bangor University projects under the GCRF scheme to address the challenges faced by the people of: India; the Philippines; Chile; and the East African Community (Republics of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Republic of Burundi and Republic of Rwanda).

Children Displaced Across Borders

Lead: Dr. Yvonne McDermott-Rees, Bangor Law School

This Collaboration and Partnership Grant is a co-produced project with NGO partners from Zambia and Thailand to establish crucial legal and professional change needed to embed children’s rights in practices concerning children who have been displaced by conflict, human trafficking, and other forms of forced migration. Read more >

Alternative strategy for the East African Community ‘Used Textiles Directive’

Lead: Dr Einir Young, Bangor Sustainability Lab
Co-I: Jalia Packwood, Bangor Sustainability Lab

This project is a Knowledge Exchange Fellowship with the European Bureau for International Recycling (BIR). The project team will collaborate with the Textile Recycling Association (TRA) and leaders of East African Community (EAC) Countries (Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi and Rwanda) to share an innovative alternative to the recently passed directive to phase out the trade in Used Textiles and Leather Products in the EAC region by 2019. Read more >


Engaging coral reef diving representatives within the Philippines to reduce impacts and benefit local communities

Lead: Dr. Ronan Roche, School of Ocean Sciences

This Knowledge Exchange Fellowship with Reef World Foundation aims to conserve coral reef habitats by changing scuba diver behaviour to reduce diver contact with coral reefs. The project further intends to influence business practices for environmental protection. Read more >

Planning for responsible tourism development in the UNESCO Cape Horn Biosphere Reserve

Lead: Dr. Shaun Russell, Treborth Botanical Centre

This Collaboration and Partnership Grant with The Omora Foundation will create a targeted community training programme for tourism practitioners in Chile’s UNESCO Cape Horn Biosphere Reserve. The programme will prepare the local community for the challenges of rapidly expanding tourism to the region, while taking advantage of a major infusion of Government funding for tourism development and management. Read more >

Training the Trainers: improving public awareness of snakebite risk and management in India

Lead: Dr. Anita Malhotra, School of Biological Sciences

This is a Collaboration and Partnership Grant to co-produce a training programme in Bangalore, India, with the Gerry Martin Project conservation organisation. By taking a train-the-trainers approach, and through the development of a guide to venomous/non-venomous snakes, this training programme will enable ongoing training in risk management, behavioural changes, first aid treatment and snakebite emergency management. Read more >

Raising awareness for better rooting rice for drought prone Eastern India

Lead: Dr. Katherine Steele, School of Environment, Natural Resources and Geography (SENRGy)

This is a Knowledge Exchange Fellowship with Gramin Vikas Trust, Baripada, Odisha, to reach and inform rice farmers and supply chain managers about the benefits of a new drought-resistant rice breed in draught-prone Eastern India, where irrigation is unavailable. Read more >

 


Cymraeg

Grantiau Effaith y Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang

Yn ddiweddar dyfarnodd y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol Grant Cyfrif Cyflymu Effaith i Brifysgol Bangor o’r Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang er mwyn cyflawni effaith mewn gwledydd sy’n datblygu.

Mae Cyfrif Cyflymu Effaith Prifysgol Bangor wedi ariannu’r chwe phrosiect canlynol ym Mhrifysgol Bangor trwy gynllun y Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang, er mwyn mynd i’r afael â’r heriau a wynebir gan bobl o: India; Ynysoedd y Philipinau; Chile; a Chymuned Dwyrain Affrica (Gweriniaethau Kenya, Uganda, Gweriniaeth Unedig Tanzania, Gweriniaeth Burundi a Gweriniaeth Rwanda).

Plant wedi’u Dadleoli Ar Draws Ffiniau

Arweinydd: Dr Yvonne McDermott-Rees, Ysgol y Gyfraith, Bangor

Prosiect a gynhyrchwyd ar y cyd yw’r Grant Cydweithio a Phartneriaeth hwn gyda phartneriaid o gyrff anllywodraethol yn Zambia a Thailand i sefydlu’r newid cyfreithiol a phroffesiynol sydd ei angen er mwyn sicrhau bod hawliau plant wedi eu gwreiddio yn rhan o arferion sy’n ymwneud â phlant sydd wedi cael eu dadleoli yn sgil rhyfeloedd, masnachu pobl, a mathau eraill o fudo gorfodol. Darllen rhagor >

Strategaeth amgen yn lle ‘Cyfarwyddeb Tecstilau a Ddefnyddiwyd’ Cymuned Dwyrain Affrica

Arweinydd: Dr Einir Young, Lab Cynaliadwyedd Bangor
Cyd-ymchwilydd: Jalia Packwood, Lab Cynaliadwyedd Bangor

Cymrodoriaeth Cyfnewid Gwybodaeth yw’r prosiect hwn gyda Swyddfa Ewrop ar Ailgylchu Rhyngwladol. Bydd tîm y prosiect yn cydweithio â’r Gymdeithas Ailgylchu Tecstilau ac arweinwyr gwledydd Cymuned Dwyrain Affrica (Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi a Rwanda) i rannu dewis amgen arloesol yn lle’r gyfarwyddeb a basiwyd yn ddiweddar i roi’r gorau’n raddol i fasnachu mewn Tecstilau a Chynnyrch Lledr a Ddefnyddiwyd yng Nghymuned Dwyrain Affrica erbyn 2019. Darllen rhagor >

Ennyn diddordeb cynrychiolwyr sy’n deifio at riffiau cwrel yn Ynysoedd y Philipinau er mwyn lleihau effaith hynny ac er mwyn dod â budd i gymunedau lleol

Arweinydd: Dr Ronan Roche, Ysgol Gwyddorau’r Eigion

Nod y Gymrodoriaeth Cyfnewid Gwybodaeth hon gyda’r Reef World Foundation yw cadwraeth cynefinoedd riffiau cwrel a bwriedir gwneud hynny drwy newid ymddygiad sgwba-ddeifwyr i’w cael i leihau faint y maen nhw’n ei gyffwrdd ar y riffiau cwrel. Hefyd, mae’r prosiect yn bwriadu dylanwadu ar arferion busnes er mwyn gwarchod yr amgylchedd. Darllen rhagor >

Cynllunio ar gyfer datblygiadau twristiaeth cyfrifol yng Ngwarchodfa Biosffer yr Horn, sydd wedi ei dynodi gan Sefydliad Addysg, Gwyddoniaeth a Diwylliant y Cenhedloedd Unedig (UNESCO)

Arweinydd: Dr Shaun Russell, Canolfan Fotanegol Treborth

Bydd y Grant Cydweithio a Phartneriaeth hwn gyda Sefydliad Omora yn creu rhaglen o hyfforddiant cymunedol wedi ei dargedu ar ymarferwyr twristiaeth yng Ngwarchodfa Biosffer yr Horn yn Chile, sydd wedi ei ddynodi gan Sefydliad Addysg, Gwyddoniaeth a Diwylliant y Cenhedloedd Unedig (UNESCO). Bydd y rhaglen yn paratoi’r gymuned leol at yr heriau a ddaw’n sgil yr ehangu cyflym mewn twristiaeth yn y rhanbarth, gan fanteisio ar y cyllid sylweddol y mae’r Llywodraeth yn ei roi ar gyfer datblygu a rheoli twristiaeth. Darllen rhagor >

Hyfforddi’r Hyfforddwyr: gwella ymwybyddiaeth y cyhoedd o beryglon brathiadau neidr a’r dulliau o reoli hynny yn India

Arweinydd: Dr Anita Malhotra, Yr Ysgol Gwyddorau Biolegol

Grant Cydweithio a Phartneriaeth yw hwn i gyd-gynhyrchu rhaglen o hyfforddiant yn Bangalore, India, gyda sefydliad cadwraeth The Gerry Martin Project. Trwy fynd ati i hyfforddi’r hyfforddwyr, a thrwy ddatblygu canllaw ynglŷn â nadroedd fenymig/anfenymig, bydd y rhaglen hyfforddiant hon yn galluogi cynnal hyfforddiant parhaus ynglŷn â rheoli risg, newid ymddygiad, triniaethau cymorth cyntaf a rheoli argyfyngau a achoswyd gan frathiadau neidr. Darllen rhagor >

Codi ymwybyddiaeth am reis sy’n gwreiddio’n well yn nwyrain India, rhanbarth sy’n dueddol o ddioddef o brinder dŵr

Arweinydd: Dr Katherine Steele, Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (SENRGy)

Cymrodoriaeth Cyfnewid Gwybodaeth yw hon gydag Ymddiriedolaeth Gramin Vikas, Baripada, Odisha, er mwyn cyrraedd ffermwyr reis a rheolwyr y gadwyn gyflenwi i’w haddysgu ynglŷn â manteision rhywogaeth newydd o reis sy’n gallu gwrthsefyll sychder yn nwyrain India, rhanbarth sy’n dueddol o ddioddef o brinder dŵr, pan nad oes modd dyfrhau. Darllen rhagor >

Comments are closed.